’t Vosje Raadhuisstraat (vandaag open tot 23.00u)
tel. 073-521 48 66
’t Vosje Groote Wielen (morgen 11.30u tot 21.00u)
tel. 073-522 55 82

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Eetpaleis ’t Vosje voordeelpas. De Eetpaleis ’t Vosje voordeelpas-programma wordt uitgevoerd door ’t Vosje Holding BV, gevestigd te Rosmalen, verder te noemen “’t Vosje holding”. De houder van ’t Vosje voordeelpas, verder te noemen “de Voordeelpashouder”, heeft bij het invullen van het aanvraagformulier voor de Eetpaleis 't Vosje Voordeelpas kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft zich door middel van ondertekening van het aanvraagformulier, akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Het aanvragen van ‘t Vosje Voordeelpas

Ieder natuurlijk persoon, van 16 jaar en ouder kan een ’t Vosje Voordeelpas aanvragen door het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen en dit ondertekend in te leveren bij één van de vestigingen van Eetpaleis 't Vosje. De aanvraag wordt door die Eetpaleis 't Vosje beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag wordt de Eetpaleis 't Vosje Voordeelpas aangemaakt en opgestuurd Eetpaleis ’t Vosje. Eetpaleis ’t Vosje heeft te alle tijde het recht om de pas te blokkeren.

Eigendom van de Eetpaleis 't Vosje Voordeelpas

De Voordeelpas blijft eigendom van ’t Vosje Holding en is strikt persoonlijk. ’t Vosje Holding kan zonder opgaaf van redenen de pas in laten nemen. Indien de Voordeelpas-houder de deelname aan het ’t Vosje Voordeelpas-programma beëindigt, dient deze zijn Vosje Voordeelpas bij één van de Eetpaleis ’t Vosje vestigingen in te leveren.

Wijziging en beëindiging van 't Vosje Voordeelpasvoordelen en het -programma behoudt ‘t Vosje zich het recht voor om de aan de t ‘Vosje Voordeelpas verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. ‘t Vosje behoudt zich tevens het recht ’t vosje Voordeelpas-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de Eetpaleis ’t Vosje vestigingen en/of op de “t Vosje-internetsite.

Mogelijkheden Eetpaleis 't Vosje Voordeelpas

't Vosje Voordeelpas biedt op vertoon daarvan bij de kassa, de Voordeelpas-houder voordeel bij aankopen in een deel van het assortiment van Eetpaleis ’t Vosje in Nederland en in sommige gevallen bij andere participanten ( zie website Eetpaleis ’t Vosje). De aangeboden voordelen zijn voor de Voordeelpas-houder geheel vrijblijvend. ’t Vosje Holding kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de 't Vosje Voordeelpas zijn de Eetpaleis ’t Vosje vestigingen gerechtigd een aan de Voordeelpas gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de Voordeelpas-houder terug te vorderen.

’t Vosje Voordeelpas is inwisselbaar bij alle Eetpaleis ’t Vosje vestigingen.
Gelieve voor het bestellen aan te geven dat u gebruik wenst te maken van de Eetpaleis ’t Vosje voordeelpas.
Indien de waarde van de voordeelpas lager is dan de totaalnota, kunt u het resterende bedrag in euro’s bij betalen.
U kunt achteraf geen aanspraak meer maken op de ten goede kortingen.
Eventueel saldo of gespaarde punten die op de pas staan, mogen niet worden ingewisseld tegen contanten.

Verlies pas

’t Vosje Voordeelpas kan eenmalig kosteloos worden aangevraagd. Bij verlies van de Voordeelpas wordt er € 2,50 in rekening gebracht.

Prijzen

Alle aanbiedingen van Eetpaleis ’t Vosje staan op deze site gelden. Wijzigingen in prijs en model evenals zetfouten en typefouten voorbehouden. In de prijzen zijn eventuele vermelde kortingspercentages reeds verwerkt. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. B.T.W. en staan in euro's tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid

’t Vosje holding en de Eetpaleis ’t Vosje vestigingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van ’t Vosje Voordeelpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met ’t Vosje Voordeelpas. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn ’t Vosje Holding en de Eetpaleis ’t Vosje vestigingen niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van ’t Vosje Voordeelpas. Bovendien zijn ‘t Vosje Holding en de Eetpaleis ’t Vosje vestigingen niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van 't Vosje Voordeelpas.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de Voordeelpas-houder op het aanvraagformulier ingevulde persoonsgegevens en de aankopen van de Voordeelpas-houder worden opgenomen in het ‘t Vosje Voordeelpas-gegevensbestand waarvan ’t Vosje Holding houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. ’t Vosje Holding kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van Voordeelpas-houders over extra voordelen. ’t Vosje Holding kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan ‘t Vosje Holding (mede)houder is.

Persoonsgegevens worden door ’t Vosje Holding nimmer aan derden verstrekt, tenzij ‘t Vosje daartoe wettelijk wordt verplicht. Het Vosje Voordeelpas-gegevensbestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. ‘t Vosje kan de Voordeelpas-houder met betrekking tot 't Vosje Voordeelpas persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij ’t Vosje geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van de Voordeelpas-houder wijzigen, de Voordeelpas-houder geen informatie over de voordelen van de 't Vosje Voordeelpas meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan 't vosje Voordeelpasprogramma wenst te beëindigen, kan de Voordeelpas-houder dit melden via de ‘t Vosje-internetsite of in één van de Eetpaleis ’t vosje vestigingen door het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren. Deelname aan ’t Vosje Voordeelpasprogramma, betekent ook dat u wordt aangemeld voor de nieuwsbrief, daarin is de mogelijkheid om uit het bestand te worden verwijderd.

Bedrijven

Bedrijven die mee willen doen met ’t Vosje voordeelpas kunnen zich aanmelden bij ’t Vosje Holding BV. Zij geven, met goedkeuring van ’t Vosje Holding de Voordeelpas-houder voordeel op vertoon van zijn pas. Bedrijven bepalen zelf wat de voordeel voor de Voordeelpas-houder inhoudt. ’t Vosje Holding BV bepaalt zelf. Als beide partijen willen stoppen dient er rekening te worden gehouden met 1 maand opzegtermijn. Om Voordeelpas-houders te laten zien dat men in bepaalde bedrijven ook voordeel heeft op vertoon van de voordeelpas ’t Vosje plaatst ‘t Vosje Holding BV, in overleg met het bedrijf, displays, stickers en andere reclame-uitingen. Deze materialen blijven te allen tijde eigendom van ’t Vosje Holding BV.

Sportverenigingen

Sportverenigingen die mee willen doen met ’t Vosje voordeelpas kunnen zich aanmelden bij ’t Vosje Holding BV, om mee te werken aan het sponsorprogramma van ’t Vosje Holding BV. “t Vosje Holding BV is vrij te bepalen of een sportvereniging hiervoor in aanmerking komt en is niet verplicht om redenen aan te dragen waarom een sportvereniging wel of niet uit te sluiten. “t Vosje Holding BV sponsort de verengingen middels een sponsorcontract wat beide partijen zijn overeen gekomen. Voordeelpas-houders kunnen maximaal1 vereniging selecteren welke ze willen ondersteunen.

Slotbepalingen

’t Vosje Holding BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn in de Eetpaleis ’t Vosje vestigingen beschikbaar en staan op de ’t Vosje internetsite vermeld. Door gebruik te maken van ’t vosje Voordeelpas na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de Voordeelpas-houder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.